top of page

קול קורא
להגשת תקצירים

המועד האחרון להגשת תקצירים הינו: 15 בפברואר, 2024

מידע בנוגע להגשת תקציר

לשליחת תקצירים לחץ כאן.

לא יתקבלו תקצירים בדוא"ל.

 

ניתן לשלוח תקצירים להצגה בע"פ ולפוסטר אלקטרוני, כל התקצירים שיוגשו ייבדקו לקבלה על בסיס הרמה המדעית שלהם

 

דרך ההצגה עצמה תחולק על ידי הסוקרים לשני סוגים (בתלות במספר התקצירים שיתקבלו):

מצגת מלאה (10 דקות+3 דקות לשאלות ) ופוסטר מדעי (8 דקות +2 דקות לשאלות).

שולחי התקצירים יכולים לבחור מראש אם ברצונם להציג פוסטר אלקטרוני ולציין זאת בעת המשלוח אך החלוקה הסופית תעשה על ידי הסוקרים בתלות בתוכן התקציר ועומס התקצירים.

המצגות יהיו בשפה האנגלית אך ה"הצגה" האורלית תהיה בעברית (פרט למקרים חריגים).

 

על כל מציגי העבודות להירשם לכנס בהרשמה מוקדמת.


הנחיות להגשת תקציר

טרם הגשת התקציר באופן מקוון, יש לקרוא את ההנחיות הרצ"ב:

 

  1. כל התקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד.

  2. בעת ההעלאה של התקציר בבקשה לציין את הדברים הבאים:

    • ההשתייכות של כל כותבי התקציר צריכה להופיע בתקציר.

    • תקצירים יכולים להכיל עד 350 מילים.

    • לכותרת התקציר - נא להשתמש באותיות גדולות בתחילת כל מילה. לדוגמא:  Israeli League Again Epilepsy

 

עריכת תקציר

לאחר שהגשת את התקציר שלך אתה יכול לערוך את המסמך/כותבים/השתייכות וכו' על ידי

כניסה חוזרת. יש לשים לב כי את השינויים יש לעשות רק עד המועד האחרון להגשת התקצירים.
 

סטטוס תקציר

ניתן לבדוק את מצב התקצירים שהוגשו על ידי כניסה למערכת ולתקציר. לאחר שתקצירך התקבל להצגה בכנס תקבל על כך הודעה בדוא"ל. עליך לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלך, כך שתוכל להיכנס למערכת שנית.

פרס לעבודה מצטיינת

במסגרת הכנס יחולק פרס לעבודה מצטיינת. הפרס הינו רישום לכנס בחו"ל (למעט בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה).

bottom of page